Jaarverslag

 

Jaarverslag 2019 

Senioren Ontmoetingspunt

20200903 Jaarverslag Brewinc
Het Senioren Ontmoetingspunt voelt zich thuis in ‘t Brewinc.

 

1 Inleiding

Het Senioren Ontmoetingspunt is een ontmoetingsplek voor 50 plussers. Je kunt er zo naar binnen lopen voor een praatje, kopje koffie of ander drankje. Door de week zijn veel verschillende activiteiten. Op zondagmiddag muziekoptredens, een dansmiddag of filmvoorstelling.     

Doetinchem heeft naar verhouding veel oudere inwoners.

Er wonen veel senioren in Doetinchem, meer dan in de meeste andere gemeenten van ons land. Soms tekent het zelfs het straatbeeld. En gezien het feit dat er momenteel  appartementen in het centrum worden gebouwd, waar over het algemeen senioren komen te wonen, zal dit aantal alleen maar toenemen. Daarnaast komen er ook steeds meer mensen uit de randstad in onze regio wonen.     

Het risico op vereenzaming neemt toe naarmate mensen ouder worden en alleen achterblijven. Daarnaast verlaten veel jongeren tijdens of na een studie de Achterhoek om elders een toekomst op te bouwen. Vaak in een ander deel van het land. (Groot) ouders zien hun kinderen en kleinkinderen dan maar af en toe. Daarom is een ontmoetingspunt specifiek voor 50-plussers, dat gelegenheid en kansen biedt om anderen te ontmoeten van groot maatschappelijk belang.                      

                              

20200903 Jaarverslag 2019 openstaan                                                                      

Openstaan voor een nieuwe hobby dat heeft niets met leeftijd te maken. 

Senioren Ontmoetingspunt, wordt onofficieel en in onze PR, het 50+ Ontmoetingspunt ’t Brewinc genoemd. Omdat in de statuten de naam ‘Senioren Ontmoetingspunt’ wordt gebruikt, gebruiken we dit ook in het Sociaal Jaarverslag - en korten het soms af met (SO).

2  Bezuinigingen

Het jaar 2019 ging goed van start. We kregen een nieuwe voorzitter. Hadden een voltallig bestuur, ingewerkte en enthousiaste vrijwilligers en tevreden bezoekers. De activiteiten en lezingen verliepen prima en de zondagmiddagen werden goed bezocht. De toekomst van het Senioren Ontmoetingspunt zag er goed uit.         

Maar in het najaar kwam de gemeente met een mededeling over verregaande bezuinigingen. Een onaangename verrassing voor zowel bestuur als vrijwilligers. Het bracht verwarring onder de deelnemers aan de activiteiten en onder onze bezoekers.

Dat de gemeente Doetinchem wilde bezuinigen binnen het sociale domein was bekend. Echter ging het in het gemeentelijk schrijven niet zozeer over een aanpassing van het subsidiebedrag, maar vooral over de locatie. In het gemeentelijke stuk ‘Keuzerichtingen’ werd aangegeven, dat we mogelijk bij een andere organisatie ondergebracht zouden kunnen worden. Een idee dat later door de gemeente weer werd afgezwakt.       

3 Negende jaar Senioren Ontmoetingspunt

Het Senioren Ontmoetingspunt werd geopend in 2011 en is in het najaar van 2019  begonnen aan het negende jaar. Het is een stedelijke voorziening met bezoekers uit  Doetinchem en omgeving en is zes dagen in de week geopend, waaronder de zondagmiddag en is vier avonden in de week in gebruik. Het ontmoetingspunt is alleen op zaterdag gesloten, op een enkele zaterdag na, als de schaakvereniging er een wedstrijd organiseert.      

Wekelijks zijn er 20 verschillende activiteiten waaraan door 350 personen wordt deelgenomen. Daarnaast kan je er kaarten, biljarten en de krant lezen, een kopje koffie of ander drankje drinken en zijn er gezellige zondagmiddagen met muziek, dans of een filmvoorstelling. Per maand zijn dat 2000 bezoekers. Het bezoekersaantal ligt op een zondagmiddag tussen de 45 en 95 personen, afhankelijk van het jaargetij. Daarnaast zijn er regelmatig lezingen op een doordeweekse middag met 30 tot 60 bezoekers.   

In de zomermaanden valt het bezoekers aantal lager uit dan in de overige maanden van het jaar. Mogelijk omdat er in de zomer meer activiteiten in het centrum van de stad zijn en in het ontmoetingspunt een aantal activiteiten in de zomermaanden even stoppen. Toch blijft, gezien het feit dat veel ouderen zich juist in de zomerperiode eenzaam voelen het ontmoetingspunt tijdens de zomermaanden open en gaan de zondagmiddagoptredens in die periode dan gewoon door.

 

 

20200903 Jaarverslag 2019 Acties 

 

4  Acties gericht op het behouden van het Senioren Ontmoetingspunt    

Het feit dat we mogelijk onze mooie locatie zouden moeten verlaten konden we niet zomaar laten gebeuren. We organiseerden een handtekeningenactie, op de Doetinchemse warenmarkt en in de eigen locatie. Verrassend was dat bijna iedereen het Senioren Ontmoetingspunt kende en wist waar het te vinden was. Als protest hing het bestuur een spandoek aan de pui van ’t Brewinc, met de tekst:

Het Senioren Ontmoetingspunt moet in ’t Brewinc blijven  

In oktober is het bestuur van het SO gesprekken aangegaan met een aantal gemeenteraadsleden. De meeste raadsleden gaven aan het Senioren Ontmoetingspunt een meerwaarde voor de Doetinchemse samenleving te vinden. Voorzitter Riet Vermeer gaf tijdens een raadsvergadering in het gemeentehuis toelichting op ons standpunt. Het stuk over de bezuinigingen werd helaas door de raad aangenomen. Het pakket aan maatregelen dat meerdere organisaties zal treffen moet nog worden uitgewerkt door de gemeente. Er verschenen naar aanleiding van zowel de actie van de gemeente als van onze reactie op de bezuinigingen verschillende artikelen in zowel dag en huis-aan-huisbladen.       

Omdat we een organisatie zijn met als doelstelling ontmoetingsgelegenheid te bieden aan vijftig plussers, vonden we als bestuur dat we ons niet door dit alles moesten laten ontmoedigen en gingen met frisse moed door met onze werkzaamheden. Totdat de coronacrisis ons midden maart 2020 tijdelijk liet stoppen.       


20200903 Jaarverslag 2019 In het Senioren

In het Senioren Ontmoetingspunt ontmoeten oude bekenden elkaar en ontstaan nieuwe en dierbare vriendschappen.

 

5 Het idee achter het Senioren Ontmoetingspunt

Toen er in 2009 plannen werden gemaakt door de gemeente om een Ontmoetingspunt voor ouderen te ontwikkelen en vanuit de gemeente aan de ouderen in het centrum van Doetinchem werd gevraagd hoe zo’n  ontmoetingsplek er uit zou moeten zien, gaven zij te kennen dat het geen saaie plek moest worden. Men wilde een ontmoetingsplek met reuring en werd unaniem voor ’t Brewinc, als de leukste en mooiste locatie gekozen. Men vond het een fijne plek zo in het centrum van de stad met een open uitstraling.   

Nu bijna negen jaar later, blijkt hun zienswijze naadloos aan te sluiten op de behoefte en de realiteit. De activiteiten en de muzikale zondagmiddagen zijn  populair. Zomaar een kopje koffie komen drinken ook. Maar samen iets doen, een activiteit, spreekt mensen nog het meest aan. Onze bezoekers zijn actieve ouderen die volop in het leven staan. Zij hebben hard en lang gewerkt en willen, nu ze meer vrije tijd hebben, bezig zijn en blijven. Zij willen samen komen in een mooie ruime omgeving, met een hoge mate van zelfredzaamheid en eigen inbreng. Het gaat om gezonde en veelal vitale ouderen die behoefte hebben aan onderlinge contacten en daardoor langer vitaal en gezond blijven.

 

6  Overzicht van de weekactiviteiten

Activiteit en aantal deelnemers per keer per activiteit
Maandagmorgen - Tekenen en schilderen - 25 deelnemers.
Maandagmiddag - Helpdesk inloopmiddag - 5 tot 7 deelnemers.
Maandagavond - Linedance - 20 tot 25 deelnemers.
Maandagavond - *Bridgecursus - 15 - 20 deelnemers.

Dinsdagmorgen - Franse conversatie - 16 deelnemers.
Dinsdagmorgen - Koffie uurtje - vrije inloop/divers.
Dinsdagmiddag - Handwerken - 10 tot 12 deelnemers.
Dinsdagmiddag - Vrij bridgen - divers aantal deelnemers.
Dinsdagavond - Schaken - 30 tot 35 deelnemers.

Woensdagmorgen - Tekenen en schilderen - 25 deelnemers.
Woensdagmorgen - *Bridgecursus - 14 tot 16 deelnemers.
Woensdagmiddag - Klaverjassen - 10 -14 deelnemers.
Woensdagavond - *Zanggroep Lasido - 30 deelnemers.
Woensdagavond - *De Eetgroep -  20 deelnemers.

Donderdagmorgen - Wenskaarten maken - 10 deelnemers.
Donderdagmorgen - Sjoelen - 25 deelnemers.
Donderdagmiddag - Fietsen -  25 deelnemers.
Donderdagmiddag - * Lezingen - 20 - 60 bezoekers.
Donderdagavond - Bridgen - 80 deelnemers.

Vrijdagmorgen - Quilten - 15 deelnemers.
Vrijdagmorgen - * Bridgecursus - 20 deelnemers.
Vrijdagmorgen - Mandala tekenen - 10 deelnemers.
Vrijdagmiddag - Koersbal - 22 deelnemers.
Vrijdagmiddag - Mahjong - 10 deelnemers.
Zondagmiddag - Dansmiddagen - Optredens of een Filmmiddag -  30 - 90 bezoekers.

Doorlopend - Vrije inloop, kaarten en de krant - bezoekers divers.    
Doorlopend -  Biljarten: - 25 personen per week.   

* om de veertien dagen, soms om de maand, of binnen een bepaalde periode.

 

Lezingen: Verdeeld over het jaar zijn er zeker zes verschillende lezingen en afhankelijk van het onderwerp zijn er 20 tot 60 bezoekers per lezing. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de diversiteit en bij de doelgroep passende thema’s. Een enkele lezing wordt in samenwerking met Bibliotheek West Achterhoek georganiseerd. De lezingen waren in 2019 gratis te bezoeken.

 

7 Overzicht van het aantal bezoekers in 2019  

In 2019 werd het Senioren Ontmoetingspunt 22061 keer bezocht. Daarnaast telden we 400 bezoekers in de Buurtkamer van Humanitas in het centrum van de stad. De Buurtkamer is in gebruik door het SO voor het geven van een Bridgecursus en Franse les. Hierbij dank aan Humanitas afdeling West Achterhoek voor het beschikbaar stellen van de ruimte en voor de positieve samenwerking.

Hierbij komt het totaal aan bezoekers in 2019 uit op 22.461.
In 2018 waren dat 21.296 bezoekers.
In 2017 waren dat 20.641 bezoekers.

Een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

8 De organisatie

In januari 2019 namen we tijdens een gezellige bijeenkomst officieel afscheid van Jan Twilt als voorzitter en als bestuurslid. Jan was vanaf het begin betrokken bij het SO en een van de oprichters van het Senioren Ontmoetingspunt. Het jaar ervoor had hij het voorzitterschap overgenomen van Freek de Vos. Jan wilde het tijdelijk van hem overnemen, met dien verstande dat we op zoek gingen naar een andere voorzitter. Hiervoor plaatsten we eind 2018 een advertentie in een aantal kranten en dat had resultaat. We kregen een nieuwe voorzitter en Jan kon met een gerust hart afscheid nemen.

Riet Vermeer nam in januari 2019 het voorzitterschap van Jan Twilt over. Riet is geboren en getogen in Doetinchem en werkte tot aan haar pensionering in het onderwijs als docent Nederlands. 

Het bestuur bestaat in januari 2019 uit de volgende personen:

Riet Vermeer, voorzitter; Marion Pieters, secretaris; Koos Janssen, penningmeester. Leden: Vera Knepflé, Fons Welsing en Bert de Wolf.  

Het Senioren Ontmoetingspunt vormt samen met andere gebruikers van ‘t Brewinc een bestuursvorm, Cluster ’t Brewinc. Daarnaast zijn er ten gunste van het gebouw en de programmering twee overlegvormen waarin het SO participeert. De Programmaraad en de Facilitaire Dienst. Hierin hebben drie bestuursleden zitting.   

Cluster ‘t Brewinc: Riet Vermeer  

Programmaraad: Marion Pieters

Facilitaire Dienst: Fons Welsing.

Bestuurstaken zijn o.a.: pr en voorlichting, externe contacten, programmering optredens en lezingen, financiële zaken, inkoop/verkoop bar, coördinatie vrijwilligers, veiligheid en facilitaire zaken. 

In het Senioren Ontmoetingspunt zorgen naast de zes bestuursleden 44 vrijwilligers dat alles goed en efficiënt functioneert Dit als gastvrouw, facilitaire dienstverlening en als begeleider van de verschillende activiteiten. Het Senioren Ontmoetingspunt bestáát dankzij de inzet van vrijwilligers. Samen runnen wij de organisatie.     

 

9 Deskundigheidsbevordering

In maart 2019 namen de vrijwilligers deel aan een info- avond Spoedeisende eerste hulp, gegeven door Achterkamp bedrijfsopleidingen. Aan de orde kwamen o.a. het gebruik van de AED, handelen bij gebeurtenissen waaronder vallen, kleine verwondingen en wat we moeten doen als iemand onwel wordt.

In het Senioren Ontmoetingspunt is een AED-apparaat aanwezig, dit is al eens ingezet en heeft door snel ingrijpen door een van de bezoekers het een leven van een van de bezoekers gered.  

 

20200903 Jaarverslag 2019 Vrijwilligers 

 

Vrijwilligersbijeenkomsten:

♦ Vier keer per jaar organiseren wij een vrijwilligersvergadering.

♦ In januari organiseerden wij een Nieuwjaarsbijeenkomst en in oktober zijn we met zijn allen uit eten geweest, iets wat erg op prijs werd gesteld. Rond de Kerst heeft iedere vrijwilliger een cadeaubon in ontvangst mogen nemen.

Het Senioren Ontmoetingspunt is blij met de inzet van trouwe vrijwilligers. Veel van hen doen al mee vanaf 2011 en zo worden wij samen een dagje ouder. Voor een enkeling viel het werk op een gegeven moment zwaar en zij besloten te stoppen. Gelukkig melden zich nieuwe mensen aan om als vrijwilliger met ons mee te doen.  

 

20200903 Jaarverslag 2019 Zij maken

                     

10  Zij maken gebruik van het Senioren Ontmoetingspunt

Bridgevereniging ABCD.
De Doetinchemse Schaakvereniging.
Zanggroep Lasido.
Mahjongvereniging.
Carnavalsvereniging De Umdraeyers organiseerde in januari een Pronkzitting in samenwerking met het Senioren Ontmoetingspunt.
Er maken diverse groepjes en organisaties gebruik van de ruimte t.b.v. een vergadering of praatgroep.
Met de Zangvereniging Mooi Koorman zijn eind 2019 afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte in 2020 ten behoeve van hun oefenavond (éénmaal per drie weken).
Met het Centraal Senioren Overleg zijn afspraken gemaakt. Dit gaat lezingen organiseren in het SO. Zij starten hiermee in januari 2020.
Met het Vijverberghuis zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte t.b.v. koersbal.    
Leerlingen van het Graafschap College hebben in het najaar 2019 in samenwerking met het Senioren Ontmoetingspunt een leeropdracht uitgevoerd en een presentatie in het Senioren Ontmoetingspunt gegeven.  

 

11 Externe contacten:

De gemeente Doetinchem.
Stichting Contact op Wielen.
Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten.
Stichting Kom Erbij.
Centraal Senioren Overleg.
Het Graafschap College.
De gebruikers van ’t Brewinc: de Bibliotheek West Achterhoek, Het Erfgoedcentrum, De Kruisvereniging, Tesoro / Elver.
Muziekgroepen en koren t.b.v. de zondagmiddagoptredens.
De Gruitpoort.
Stemra/Buma.
Humanitas afd. West Achterhoek.
Buurtplein.

Het Senioren Ontmoetingspunt ontvangt van de gemeente Doetinchem een subsidie. Wij leggen hiervoor verantwoording af middels een financieel en een sociaal verslag.
Met dank aan enkele particulieren waarvan wij een donatie mochten ontvangen. Zij wensen anoniem te blijven.  

 

12 PR-activiteiten in 2019

Deelname aan de Vrijwilligersmarkt in Amphion in september.
Het organiseren van een Open dag in oktober.
Deelname aan het TV-programma Gelders Grijs in oktober.
Zingen en handtekeningen verzamelen tijdens een Doetinchemse Warenmarktmarkt in november in het kader van de bezuinigingen.
Een Buurtborrel in december.
De teken- en schildergroep exposeerde in ’t Brewinc en in Croonemate. 

 

Overige PR:                                                      Frequentie

Uitbrengen van een Nieuwsbrief                          1 x per maand
Uitbrengen van een nieuwe flyer in oktober.        1 x per jaar
Persberichten in week en dagbladen                   1 x per week
Advertenties in diverse media                               af en toe.
Posters - t.b.v. optredens.                                    1 x per week
Het Sociaal Jaarverslag.                                      1 x per jaar

Een lichtbak met actuele mededelingen in de hal van ’t Brewinc.
Een mededelingenbord met actuele informatie in de eigen ruimte.
Een website.

 

 

13 Hoe verder

We wachten de ontwikkelingen rond de bezuinigingen en het coronavirus af. Senioren vallen in de doelgroep waarvoor het virus extra gevaar oplevert. We zullen er de komende tijd mee moeten leven en op een verantwoorde wijze de juiste maatregelen moeten treffen. Het voordeel is dat we een royale ruimte tot onze beschikking hebben. Maar niet alles zal zomaar direct weer gewoon door kunnen gaan.   

Het Senioren Ontmoetingspunt moet in 't Brewinc blijven...

Het hangt aan de buitenzijde van het pand en dat is onze wens.

Daarnaast wachten zowel het bestuur, vrijwilligers en bezoekers op duidelijkheid van de gemeente met betrekking tot de bezuinigingsmaatregelen. Het Senioren Ontmoetingspunt is voor veel mensen een fijne ontmoetingsplek en die kan - vooral in een tijd waarin ouderen ook op een andere wijze hard worden getroffen, niet zomaar worden weggezet. Het Senioren Ontmoetingspunt is een vertrouwde plek met een eigen identiteit die volledig wordt gerund door senioren. De leuze van 2011,’Voor senioren door senioren’ was en is nog steeds van toepassing, waar we ook in 2020 nog steeds voor gaan.                 

Net als veel andere organisaties, bedrijven en instellingen leven we in het voorjaar van 2020 door de coronacrisis in een lastige en onzekere tijd. Maar ook hier komen we samen doorheen.         

 

14 De toekomst, samenwerking en nieuwe activiteiten

Ook Senioren hebben toekomstplannen. Bij voorbeeld om meer samen te gaan werken met andere ouderenorganisaties waaronder het Centraal Senioren Overleg ( CSO), Het Vijverberghuis en Mooi Koorman. 

Omdat het uitganspunt blijft ‘op vrijwillige basis’, dus door inzet van vrijwilligerswerk, is het niet altijd mogelijk en eenvoudig om nieuwe activiteiten op te zetten. Aanbieders van een activiteit zijn veelal kleine ondernemers en willen er graag iets aan verdienen. Maar onze kracht zit juist in die vrijwilligheid en ondanks dat het je moeite en tijd kost, levert het veel plezier en voldoening op om een activiteit te leiden. Je moet er zijn en aandacht hebben voor zowel de activiteit maar meer nog voor de deelnemers, iets dat niet altijd even gemakkelijk is en niet iedereen zomaar is gegeven, dat luisterend oor.   

Een aandachtspunt blijft, dat veel mensen vereenzamen die moeilijk benaderbaar zijn. Zelfs de drempel van een Ontmoetingspunt kan voor mensen te hoog zijn. Meer samenwerking met de buurtcoaches van Buurtplein blijft daarom wenselijk.
De bereikbaarheid van het Ontmoetingspunt is ook een probleem. In 2019 is ‘Contact op Wielen’ opgericht, waarvan bezoekers die niet zo goed ter been zijn, gebruik kunnen maken. Parkeren rond het SO blijft een heikel punt.   

 

 

15 Tot slot      

Het laatste kwartaal van 2019 was enerverend en een rare periode. Maar het bracht ook onderlinge saamhorigheid en samenwerking. De coronacrisis bracht nog meer onzekerheid. Voor iedereen, maar voor ouderen in het bijzonder. Onzekerheid en eenzaamheid. De signalen liegen er niet om. Weken alleen in je appartement, alles om je heen gesloten. Je kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien en ook niet even een kop koffie ergens drinken of meedoen aan een leuke activiteit. Het steunt ons in het feit dat we zo gauw als het kan in ieder geval dat kopje koffie weer moeten kunnen aanbieden. Dan maar even die anderhalve metercultuur totdat we de corona onder de knie hebben. En hopen op betere tijden. Daar gaan we voor, want al met al kunnen we trots zijn op wat er tot stand is gebracht en misschien hebben 50-plussers dan géén eindeloos toekomstperspectief, ze zien wel toekomst in het Senioren Ontmoetingspunt.          

Colofon:

Redactie Marion Pieters / secretariaat Senioren Ontmoetingspunt.

’t Brewinc IJsselkade 13 Doetinchem.

Doetinchem april 2020