Terugblikken

header jaarverslag201

Het 50 + Ontmoetingspunt in ’t Brewinc

foto1 jaarverslag2017

JAARVERSLAG 2017  

 

Inloop en activiteiten.

Muziekoptredens op zondagmiddag.       

’t Brewinc   -   IJsselkade 13 Doetinchem.  
www.seniorenontmoetingspunt.nl 

 

Het 50+ Ontmoetingpunt. in ’t Brewinc       

KOM EN DOE MEE 

U vindt ons links in de hal, een paar treden op en u bent binnen. Moeilijk ter been? Er is een liftje. Iedere vijftigplusser is welkom, voor een kopje koffie, fris, bier, of glaasje wijn. Op zondagmiddagen zijn er muziekoptredens of is er dansen. Het Senioren Ontmoetingspunt is een plek waar je nieuwe vrienden kunt maken en oude ontmoet. U kunt er de krant lezen en meedoen aan meer dan twintig verschillende activiteiten.

Meer informatiewww.seniorenontmoetingspunt.nl
E-mail:                 info@seniorenontmoetingspunt.nl

Adres:
IJsselkade 13, ’t Brewinc, Doetinchem.
Tel. tijdens openingstijden: 0314-845630.
Secretariaat: 0314-346603.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 16.30 uur. Zondagmiddag van 13.00 – 16.30 uur.

Meedoen aan een activiteit is leuk en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat dat is. Belangrijker is dat je anderen ontmoet. Verderop in dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten.  

U vindt het Senioren Ontmoetingspunt in het centrum van Doetinchem.  Tegenover de Walmolen, in ’t Brewinc. Ook tijdens de activiteiten kunt u zo naar binnen lopen, rondkijken en een kop koffiedrinken en bijvoorbeeld kijken of een activiteit u bevalt en misschien een keer meedoen. Het Ontmoetingspunt heeft een open karakter. Er zijn zowel creatieve als sportieve activiteiten. Maar u kunt ook uw Engels of Frans ophalen.   

Even vooraf bellen of mailen
Vindt u het vervelend om zomaar naar binnen te lopen. Maak dan vooraf een afspraak via info@seniorenontmoetingspunt.nl. De vrijwilligers zijn gastvrij en maken u graag wegwijs. Zij vertellen graag over de activiteiten waar u aan mee kunt doen. Een nieuwe bezoeker krijgt een gratis koffie aangeboden.         

De zondagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Op zondagmiddag is er muziek, van jazz tot koormuziek. Ook is er regelmatig een dansmiddag. Als je niet van dansen houdt of het niet kunt, is dat geen punt. Gezellig met anderen rond de tafel, met een drankje is ook leuk. Eén keer per maand, de laatste zondag van de maand, is er inloopmiddag. En wordt dan af en toe een film gedraaid. De muziek- en danszondagmiddagen zijn populair. In de loop van de tijd zijn er al diverse hechte vriendschappen en zelfs relaties ontstaan. 

Entree € 2,50 voor een optreden, uitzonderingen daargelaten.

Op de eerste woensdagmiddag van de maand samen lunchen.   
Vanaf woensdag 4 oktober 2017 kunnen 50-plussers meedoen aan een Buurtlunch. De uitgebreide lunch wordt door Tesoro verzorgd en geserveerd in het Senioren Ontmoetingspunt. Het is een voorbeeld van een prettige samenwerking tussen de organisaties binnen ’t Brewinc.

Een lunch kostte in 2017 € 5,- Per maart 2018 werd dat verhoogd naar € 6,50.
Mensen kunnen desgewenst meedoen via de Meedoen regeling.  

De Buurtlunch: iedere éérste woensdag van de maand van 12.30-14.00 uur.
Per keer doen er zo’n 35 - 50 mensen mee.
Deze activiteit wordt in 2018 voortgezet.

Een lezing op woensdagmiddag
Vanaf september 2017 wordt er maandelijks een lezing georganiseerd, voor zo’n 35 - 40 bezoekers per keer. Hieruit blijkt ruime belangstelling voor deze activiteit.
Ook in 2018 is het de bedoeling dat er maandelijks een lezing zal zijn.        
De toegang is gratis.

Vrijwilligers:
In 2017 werken 50 vrijwilligers: als gastvrouw, activiteitenbegeleider, facilitair medewerker of bestuurslid. Er is weinig verloop. Als er al een vrijwilliger stopt, is dat meestal vanwege een gezondheidsprobleem. De instroom van nieuwe vrijwilligers verloopt goed. Zij melden zich spontaan aan. In september zijn we met zijn allen een dag uit geweest. Men vond het een geslaagde dag, bleek uit veel positieve reacties.   

Deskundigheidsbevordering:
In 2017 volgden negen vrijwilligers een AED-reanimatiecursus.    

Contacten met vrijwilligers:
Er vinden jaarlijks vier vergaderingen plaats met de gastvrouwen en de coördinatie van de vrijwilligers. Een keer per jaar vergadert het bestuur samen met de activiteitenbegeleiders. Het Senioren Ontmoetingspunt is trots op zijn trouwe en betrokken vrijwilligers.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat per januari 2018 uit zes personen. In december 2017 heeft Freek de Vos afscheid van het bestuur genomen. Hij was meer dan zes jaar voorzitter. Freek was lang voor de oprichting al betrokken bij de ontwikkeling van het idee en de totstandkoming van het Senioren Ontmoetingspunt. In januari hebben we tijdens een Nieuwjaarsbijeenkomst gezamenlijk afscheid van hem genomen. Jan Twilt heeft als interim het voorzitterschap op zich genomen. We zijn nog op zoek naar een opvolger.    

Het Senioren Ontmoetingspunt is uitgegroeid tot een organisatie met jaarlijks veel bezoekers, meer dan twintig verschillende activiteiten en optredens op de zondagmiddagen. Bestuursleden dienen over de nodige vaardigheden te beschikken om de organisatie te besturen. Zo moeten zij kunnen organiseren, financiën beheren en op orde houden, de inkoop regelen, de horeca controleren, activiteitenplannen, leidinggeven aan vrijwilligers, over PR- en communicatievaardigheden beschikken en de veiligheid kunnen garanderen. Het huidige bestuur bestaat uit mensen met diverse achtergronden, uit o.a. het bedrijfsleven en het onderwijs, waar zij al eerder bestuurlijke ervaring hebben opgedaan.    

Het bestuur bestaat in 2017 uit
de volgende personen:

 

In 2017                                           Per januari 2018

Freek de Vos, voorzitter                   Jan Twilt interim, voorzitter

Marion Pieters, secretaris                 Marion Pieters, secretaris

Jan Twilt, penningmeester                Koos Janssen, penningmeester

Fons Welsing                                    Fons Welsing

Bert de Wolf                                      Bert de Wolf

Vera Knepflé                                     Vera Knepflé

Koos Janssen.

 

Op dit moment is er de vacature van voorzitter.

 

Externe Contacten

Tesoro: Samen met Tesoro organiseert het Senioren Ontmoetingspunt maandelijks een Buurtlunch.

Kom ERBIJ: Het Senioren Ontmoetingspunt zit in een alliantie samen met het Buurtplein, de Stadskamer, Humanitas, Mantelzorg Carrousel en het Diaconaal Platform.

De Roze Senioren: Dezegroeporganiseerde in 2017 vier bijeenkomsten op de zaterdagmiddag. De belangstelling voor deze middagen viel tegen en men is in het najaar met deze activiteit gestopt.   

Graafschap College: Studenten van het Graafschap College deden in het najaar een onderzoek naar de behoefte aan activiteiten van senioren. Het was een verrassende samenwerking. De uitkomst werd in een heldere presentatie getoond aan het bestuur.    

Rietveld Lyceum: contacten in het kader van een schoolopdracht die zal worden uitgevoerd in 2018.

Bibliotheek West-Achterhoek: Een Open Dag in september.  

Buurtplein: In 2017 waren enkele bijeenkomsten van ‘Brood op Schoot’ en was op dinsdag een buurtcoach aanwezig. De Brood op Schoot-bijeenkomsten werden goed bezocht. Voor de aanwezigheid van de buurtcoach was in het Senioren Ontmoetingspunt niet veel belangstelling. Zowel Brood op Schoot als de buurtcoach zijn in het Senioren Ontmoetingspunt inmiddels stopgezet.

Overige contacten: Gemeente Doetinchem, EHBO-vereniging, Schaakclub Doetinchem, Zangclub Lasido, Bridgevereniging ABCD, Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten, Stichting Ontmoetinchem, Kom Erbij. De Muziekschool. De Kruisvereniging.  

Contacten binnen ‘t Brewinc: Vanuit het Senioren Ontmoetingspunt heeft Jan Twilt zitting in het bestuur van cluster ’t Brewinc, Marion Pieters in de Programmaraad en Fons Welsing in de Facilitaire commissie. 

Stichting Ontmoetinchem: Samenwerking in de organisatie van de Multiculturele Ontmoeting, samen met de Bibliotheek en Tesoro.  

Vereniging Humanitas: Deze stelt eenruimte beschikbaar t.b.v. een Franse les. 

Carnavalsvereniging De Umdraeyers: We organiseerden samen met hen in januari een pronkzitting. 

 

Bezoekersaantal in 2017

In 2017 telden we 20.641 bezoekers.
Dit is minder dan het jaar daarvoor. Medeoorzaak is dat het niet altijd mogelijk is om secuur te tellen, wanneer de ruimte volloopt met bezoekers. Hieraan zal in 2018 aandacht worden besteed. De activiteiten werden in 2017 goed bezocht. Er kwamen nieuwe activiteiten bij. Daarnaast stopte de wandelgroep.
De inloop, voor mensen die binnenlopen voor een kopje koffie of thee, daarvan zouden we graag zien dat daar door meer mensen gebruik van wordt gemaakt. Maar de ervaring leert dat bezoekers liever meedoen aan een activiteit. Het opzetten van activiteiten heeft dan ook onze blijvende aandacht.         

De deelnemers aan de Franse les zijn niet meegeteld bij het totaalaantal bezoekers. Zij krijgen les op een andere locatie, in de Buurtkamer van Humanitas in de Van Cappellestraat. Wekelijks bezoeken 20-22 personen deze activiteit.     

De elektrische wagen
Een project dat is ontstaan vanuit een idee van een bestuurslid, maar 
uitgevoerd en ontwikkeld zal worden binnen een nog op te richten nieuwe stichting. Het heeft de aandacht van de gemeente, die via een fonds een subsidie beschikbaar stelde. Het is de bedoeling dat er in 2018 twee wagens in Doetinchem komen te rijden. 

 

Plannen 2018:

Nieuwe ontwikkelingen/speerpunten

 • Plannen om een wandelclub en een line dancegroep op te zetten.
 • Aandacht voor eenzaamheid.
 • Aandacht voor dementie.
 • Aandacht voor het parkeerprobleem.

Aandacht voor het parkeren rond ’t Brewinc:
Het is erg lastig om rond ’t Brewinc te parkeren. Daarnaast is het bedenkelijk dat voor een voorziening zoals het Senioren Ontmoetingspunt, dat gelegenheid biedt aan mensen met een klein inkomen, parkeergeld betaald moet worden. Dat maakt bij regelmatig gebruik de voorziening duur voor mensen met een smalle beurs. Het gevolg is dat mensen afhaken en buitengesloten worden. Vervolgens is het voor mensen die slecht ter been zijn lastig om er te komen. Het Senioren Ontmoetingspunt pleit voor een betere en een gratis parkeervoorziening.

 

PR en communicatie in 2017

 • Maandelijks een advertentie in Stad Doetinchem.
 • Advertentie in een blad van Sensire.
 • Artikel in Stad Doetinchem over de Buurtlunch.
 • Een maandelijkse Nieuwsbrief waarin de zondagmiddagoptredens worden vermeld.
 • Een nieuwe Flyer en een brochure over het jaar 2017/2018.
 • Posters met vermelding van optredens.
 • Wekelijks een persbericht t.b.v. de zondagmiddagoptredens.
 • Persberichten t.b.v. lezingen.
 • Een website.
 • Een Sociaal Jaarverslag.

 Intern: Vanaf februari 2018 verschijnt maandelijks een intern Nieuwsbulletin.

  foto2 jaarverslag2017

 Muziekoptredens en dansmiddagen op zondagmiddag.

  

Van onze ruimte wordt gebruik gemaakt door:

 • Bridgeclub ABCD. 
 • De Doetinchemse Schaakclub.
 • Zangclub Lasido.
 • Diverse groepen t.b.v. een vergadering of bespreking.

De Bridgevereniging organiseert jaarlijks in november een Bridgedrive.

De schaakvereniging organiseert regelmatig wedstrijden op zaterdagen.

foto3 jaarverslag2017

 

Kaarten, een van de vele activiteiten

Overzicht van de weekactiviteiten en het aantal deelnemers:

Maandag:

10.00 - 12.00 uur    Tekenen en schilderen 20 personen.
13.00 - 16.00 uur    Sociale media en inloopmiddag helpdesk 5 – 7 p.
13.00 - 16.00 uur    Bridgecursussen 20 p.        
19.00 – 21.00 uur    Engelse conversatie 12 p.
19.00 - 21.00 uur    Bridge les 20 p. 

Dinsdag:

10.00 - 12.00 uur    Wandelen in de omgeving 6-8 p.
10.00 - 11.00 uur    Franse les 10 p.
14.00 – 16.00 uur    Franse les 12 p.
13.00 - 16.00 uur    Handwerken 8-10 p.   
19.00 - 22.00 uur    Schaken 20 p.

Woensdag:

10.00 – 12.00 uur   Tekenen en schilderen 25 p.
12.30 – 14.00 uur   Buurtlunch 1ste v.d. maand 50 p.
14.00 - 16.00 uur   Klaverjassen 14-18 p.  
19.00 -   21.00 uur   Lasido 30 d.
18.00 -   21.00 uur   Eetgroep 1 x per maand 20 p.

Donderdag:

10.00 – 12.00 uur   Wenskaarten maken 8 p.
10.00 – 12.00 uur   Sjoelen 25 p. 
13.00 – 16.00 uur   Fietsen 20 p.
19.00 – 22.00 uur   Bridgen 80 p.

Vrijdag:

10.00 – 12.00 uur   Quilten 10 -12 p.
10.00 – 12.00 uur   Mandala tekenen 8-10 p.
13.00 - 16.00 uur   Koersbal 25 p.
13.00 – 16.00 uur   Mahjong 5 p.

 

Schaakwedstrijden op zaterdagmorgen: 20 personen (af en toe).
Een maal per maand: Buurtlunch 40-50 personen
Een maal per maand: lezing 20-40 personen
Biljarten: 25 personen per week

Iedere dag: vrije inloop, vrij biljarten en een kaartje leggen.

 foto4 jaarverslag2017

 

Colofon:

Redactie en foto’s: Marion Pieters
Nadere informatie: info@seniorenontmoetingspunt.nl -     telefoon 0314 – 346603
Doetinchem, maart 2018.  Senioren Ontmoetingspunt