Terugblikken

Senioren Ontmoetingspunt

Meer dan een ontmoetingsplek

JAARVERSLAG 2016

Maart 2017

Senioren Ontmoetingspunt

 

1  Er is genoeg te doen in het Senioren Ontmoetingspunt

Sjoelen en schilderen, fietsen, wandelen, bridgen, ansichtkaarten maken, koersbal, biljarten, handwerken, mandala’s tekenen, quilten, kaarten, schaken, Engelse - en Franse les.

Het Senioren Ontmoetingspunt is een zelfstandige stichting en maakt deel uit van ’t Brewinc. Via de ingang van ’t Brewinc vind je het Senioren Ontmoetingspunt links in de hal. Je gaat het rode trapje op en je bent binnen. Je kunt er meedoen aan activiteiten of alleen een kop koffie, biertje of een glaasje wijn drinken. Kom je alleen, dan schuif je bij - aan de ‘stamtafel‘. Vriendelijke gastvrouwen heten een nieuwe bezoeker altijd welkom met een kopje koffie.    

En ...zin in een leuke zondagmiddag: iedere zondagmiddag is het Ontmoetingspunt open. Met muziek, dansoptredens, koormuziek en soms een film. De zondagmiddagen zijn populair. De behoefte om op zondagmiddag iets samen met leeftijdgenoten te ondernemen is groot, zeker voor alleenstaanden. In de vijf jaar van het bestaan zijn er al véél dierbare vriendschappen ontstaan.    

 

2  Wie zijn we en wat doen we

Het Senioren Ontmoetingspunt (SO) biedt ruimte voor ontspanning aan vijftigplussers in de gemeente Doetinchem. Het Senioren Ontmoetingspunt opende zijn deuren in 2011. Het vijfjarig bestaan werd in september 2016 gevierd met een Open Dag samen met de andere Brewinc bewoners: de Bibliotheek, Het Erfgoedcentrum, Elver Kunstig en Klei en Tesoro, de Kruisvereniging en INdans. Het Senioren Ontmoetingspunt is zes dagen per week open voor inloop en activiteiten. Op zondag zijn er muziek en dansmiddagen. Het is alleen op zaterdag gesloten.

Het bezoekersaantal heeft zich in 2016 min of meer gestabiliseerd. In 2016 zien we vooral op de zondagen een toename van bezoekers. De activiteiten door de week verlopen uitstekend en worden goed bezocht. Aandachtspunt blijft de inloop van de bezoekers die zomaar even binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Daar zou door meer mensen dan dat nu het geval is gebruik van gemaakt kunnen worden. Eigenlijk was het bieden van een inloopplek voor senioren het uitgangspunt waar het door de initiatiefnemers, vanuit het CSO en Humanitas voor werd opgezet. De realiteit van nu is; dat senioren vooral mee willen doen aan activiteiten. Samen iets doen is het credo. Gelukkig heeft het Senioren Ontmoetingspunt in de vijf jaar van zijn bestaan hier prima op in kunnen spelen en dit dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. 

 

Open karakter:

Het Senioren Ontmoetingspunt staat open voor iedere vijftigplusser. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Vanaf  de start is ervoor gekozen om de prijzen van zowel de activiteiten als de consumpties laag te houden en het zodoende voor iedereen mogelijk is om mee te doen.      

Het is een gegeven dat veel ouderen alleen leven en zich daardoor eenzaam voelen. En ondanks dat maatschappelijke organisaties moeite doen om hen bij activiteiten te betrekken, de drempel om zomaar ergens binnen te lopen voor iemand die in een isolement verkeert hoog is en zij het lastig vinden om zomaar ergens aan mee te doen.     

In 2016 is de ingang van het SO verplaatst van opzij van het pand naar de hoofdingang. Eenmaal in de hal, kan de bezoeker direct kennismaken met het Senioren Ontmoetingspunt. De deur staat er altijd gastvrij open. En om het nog aantrekkelijker te maken is de trap kleurig rood geverfd. Al met al een verbetering ten aanzien van voorgaande jaren. Het geeft het Ontmoetingspunt een meer open karakter en is zo toegankelijker voor belangstellenden.     

 

3  Vrijwilligers

Het Senioren Ontmoetingspunt wordt volledig gerund door vrijwilligers.

In 2011 startten we met een flink aantal enthousiaste mensen waarvan de meesten zich al ruim voor de opening hadden aangemeld als vrijwilliger. Nu na ruim vijf jaar zien we nog steeds veel van die ‘zelfde’ gezichten. Een goed teken en daar zijn we trots op. Op dit moment werken we met minder vrijwilligers dan bij de start in 2011. Ondanks dat het bezoekers aantal in de loop van de jaren toenam en er meer activiteiten bij kwamen. Maar er zijn minder mensen nodig omdat zij in die vijf jaar wel de nodige werkervaring hebben opgedaan! Onze vrijwilligers zijn zestig - en zeventigplussers. Helaas verloren we in die tijd ook mensen door ziekte, van henzelf of partner. En zijn er vrijwilligers overleden. Gelukkig wordt het vrijwilligersbestand moeiteloos aangevuld. Wat niet wegneemt dat we de weggevallen mensen missen, maar ook blij zijn met de nieuwe mensen. Werken als vrijwilliger in het Senioren Ontmoetingspunt betekent naast het verrichten van werk ook het delen van lief en leed.  Mensen melden zichzelf aan als vrijwilliger, maar komen ook via instanties binnen. In 2016  één persoon via de Vrijwilligerscentrale en één via een re-integratietraject.    

 

Deskundigheid vrijwilligers

In januari organiseerde we een cursus met als thema ’gastvrijheid’, onder de leiding van Martin Waser. Aantal deelnemers 25.

November  - De jaarlijkse AED - en reanimatiecursus. 11 vrijwilligers ontvingen een certificaat.

In oktober  - organiseerde het bestuur een feestje voor vrijwilligers en mensen die vanaf 2011 nauw betrokken zijn bij het SO, waaronder ook voormalige bestuursleden en vrijwilligers. Een feestje met veel extra’s vanwege het feit, dat we samen het vijfjarig bestaan van het Senioren Ontmoetingspunt mochten vieren.    

In december -  werden alle vrijwilligers verrast op een leuke kerstattentie.  

 

4  Iedere dag zijn er verschillende activiteiten

Dagelijks kan er gebiljart worden of een kaartje worden gelegd.

Nieuwe activiteiten in 2016:

Leestafel met dagelijks de Gelderlander en de Volkskrant.

Koersbal op vrijdagmiddag.   

Franse les op dinsdagmorgen.

Eetgroep voor alleenstaanden.

 

De activiteiten en het aantal deelnemers :   

Biljarten 25 – 30  deelnemers per week, doorlopende activiteit.

Schilderen en tekenen 45 deelnemers, twee keer per week.

Computer helpdesk 6 – 8 wisselende bezoekers, een keer per week.

Engelse conversatie 10 – 15 deelnemers, per veertien dagen (avond).

Wandelen 8 – 10 deelnemers, een keer per week.

Schaken 40 – 45 deelnemers, een keer per week (avond).

Schaken 20 deelnemers, een aantal keren per jaar op de zaterdagmorgen.

Klaverjassen 10 – 16 deelnemers per week, een keer per week.

Bridgecursus 20 – 25 deelnemers per seizoen, een keer per week.

Franse les 10 – 12 deelnemers, een keer per week.

Wenskaarten maken 8 – 10 deelnemers, een keer per week.

Sjoelen 25 – 30 deelnemers, een keer per week.

Fietsen 25 – 30 deelnemers, een keer per week.

Bridgen 70 deelnemers, een keer per week ( avond).

Handwerken 10 – 12 deelnemers, een keer per week.

Mandala tekenen,10 deelnemers een keer per veertien dagen.

Quilten 8 – 10 deelnemers, een keer per week.

Koersbal 20 – 22 deelnemers een keer per week.

Eetgroep 20 deelnemers, een keer per zes weken (avond).

Zangclub Lasido – 30 deelnemers – een keer per maand (avond).

Mahjong 6 deelnemers – een keer per week.

 

5  Zondagmiddag

Iedere zondagmiddag is het SO vanaf 13.00 uur open. Op de laatste zondag van de maand is er doorgaans een inloopmiddag. Tijdens die inloopmiddagen worden er af en toe films vertoond. Op de andere zondagmiddagen zijn er muziekoptredens en/of dansmuziek. Die optredens variëren van een jazzgroep, Hollandse liedjes, internationale muziek tot koormuziek. Veel senioren brengen hun zondagmiddag in hun eentje door. De zondagmiddagen voldoen daarom aan een grote behoefte en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Opvallend is dat je op zondag vaak andere bezoekers ziet dan door de week. Dan komen er naast mensen uit Doetinchem, ook bezoekers uit de regio. Het bezoekersaantal op zondagmiddag varieert van 35 mensen tijdens een inloop tot 120 bezoekers bij bijvoorbeeld een kooroptreden. Bij bepaalde optredens wordt een kleine bijdrage van de bezoeker gevraagd, dit om de kosten van het optreden te dekken. Bij optredens waarbij een grote opkomst wordt verwacht, wordt de EHBO-vereniging ingezet.        

  

6.  Dit deden we ook:  

Februari: Carnaval met een Pronkzitting.

September: De Open dag van ’t Brewinc.

Oktober: Multiculturele Ontmoeting.

November: Bridgedrive in november 2016.

 

Het Senioren Ontmoetingspunt nam deel aan:

Juni: Ontmoetingsmiddag van de Buurtcoach in de hal van ’t Brewinc.

September: Deelname aan de Vrijwilligersmarkt in Amphion.  

 

7  Overzicht van het aantal bezoekers in 2016

Aantal bezoekers in 2012:  17631

Aantal bezoekers in 2015:  23950

Aantal bezoekers in 2016 : 21776

Het aantal bezoekers liep ten opzichte van het voorgaande jaar iets terug. Het bestuur gaat hier aandacht aan besteden. Als mogelijke oorzaak kan worden aangemerkt dat ondanks dat de Stadskamer, een andere doelgroep bedient er toch door ouderen gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast zijn er in het kader van de WMO diverse wijkinitiatieven voor ouderen opgezet.          

 

8  Contacten met organisaties

Buurtplein: vanaf najaar 2016, houdt een buurtcoach zitting in het Senioren Ontmoetingspunt. Zowel de buurtbewoners als de bezoekers van het Senioren Ontmoetingspunt, kunnen in het SO een beroep op de buurtcoach doen. Er is nog geen inzicht in het feit, hoeverre van deze dienst gebruik wordt gemaakt.  

Contacten met de medegebruikers van ’t Brewinc, de Bibliotheek- West Achterhoek, Elver, Tesoro de Kruisvereniging en INdans. Deze contacten verlopen prima, in voorkomende zaken wordt samengewerkt.   

Contacten binnen ’t Brewinc: er zijn drie overlegvormen. Het bestuur van ’t Brewinc, ook wel genoemd (Cluster Brewinc bestuur), Verder zijn er de Programmaraad en de Facilitaire commissie. Vier van de bestuursleden van het Senioren Ontmoetingspunt hebben zitting in deze overlegorganen, waarin wordt samengewerkt met organisaties binnen het Brewinc.   

Overige contacten: Gemeente Doetinchem, De EHBO-vereniging, Carnavalsvereniging. Bridgeclub ABCD, de Doetinchemse Schaakclub, zangvereniging Lasido, Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten. De Muziekschool, Stichting Ontmoetinchem, e.a.       

 

9  De organisatie:

2016 begon moeizaam omdat de voorzitter in de eerste week van januari ongelukkig ten val kwam en pas in het najaar volledig hersteld was en zijn taken weer kon hervatten. We bedanken hierbij de plaatsvervangend voorzitter de heer Lex Evers die deze taak uitstekend heeft opgepakt. Door zijn werk en inzet is o.a. het Huishoudelijk reglement tot stand gekomen.

Voorzitter : Freek de Vos en lid v.h. bestuur Cluster ‘t Brewinc.

Plaatsvervangend voorzitter : Lex Evers, van januari 2016 tot november 2016        

Secretaris : Marion Pieters en lid Programmaraad ‘t Brewinc.

Penningmeester: Jan Twilt en lid v.h. bestuur Cluster ‘t Brewinc.

Lid : Fons Welsing en lid facilitaire dienst ‘t Brewinc.

Lid : Bert de Wolf, m.i.v.  januari 2016

Lid : Vera Knepflé, m.i.v.  januari 2016

 

Per december 2016 zijn er naast de bestuursleden 53 vrijwilligers actief betrokken bij het Senioren Ontmoetingspunt. ( In totaal zijn er in 2016 -  60 mensen werkzaam als vrijwilliger in het Senioren Ontmoetingspunt).  

Vrijwilligers verrichten de volgende taken: gastvrouw/heer, technische ondersteuning, activiteiten begeleiding, coördinatie vrijwilligers, programmering zondagmiddag, catering en barcoördinatie, pr- en overige bestuurswerkzaamheden.        

 

10  Aandachtspunten:

Aandacht voor de lichte terugloop van het aantal bezoekers.

Aandacht voor de vergrijzing en vereenzaming van vijftigplussers.

Samenwerking met de buurtcoaches en de meerwaarde t.o.v. de aanpak van de vereenzaming.

Bereikbaarheid van ’t Brewinc - het parkeren rondom het Senioren Ontmoetingspunt.

De veroudering van het bestuur. Aandacht voor aanvulling/ aanpassing van bestuursleden.

Omgaan met mensen met psychische en/of verouderings - symptomen. 

 

11  PR en communicatie in 2016

Maandelijks komt er een nieuwsbrief uit.

Aankondigingen en mededelingen worden vermeld op de website.

Maandelijks verschijnt er een advertentie in een huis - aan huiskrant ( Molenkwartier).

Zondagmiddagoptredens worden vermeld in huis – aan huiskranten

Op het mededelingenbord in het Senioren Ontmoetingspunt is informatie te vinden.

Uitgave nieuwe folder seizoen: 2016-2017.    

 

12  Plannen 2017

In samenwerking met Tesoro een keer per maand een lunchbijeenkomst organiseren.

Uitbreiding van de activiteiten: waaronder Bingo en een spelletjesmiddag.

Organiseren van Brood op schoot lunchbijeenkomsten in samenwerking met de buurtcoaches. 

Samenwerking met de Roze Senioren

 

13  Zij maken gebruik van de ruimte van het Senioren Ontmoetingspunt

Bridgeclub ABCD, Schaakclub Doetinchem, Zangvereniging Lasido. Buurtplein en de  Buurtcoaches. Stichting Ontmoetinchem.

 

 

Colofon:  Redactie en foto’s. Marion Pieters - secretaris Senioren Ontmoetingspunt.

www.seniorenontmoetingspunt.nl

Telefoon secretariaat: 0314 – 346603

Postadres: Harz 13  7007 LR Doetinchem

Bezoekersadres Senioren Ontmoetingspunt:

IJsselkade 13

7001 AN Doetinchem 

 

Doetinchem, maart 2017.